Privacy Statement & Cookies Dekkerautogroep

Dekkerautogroep hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparantie informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dekkerautogroep houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Dekkerautogroep zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:Dekkerautogroep
Hertog Aalbrechtweg 12
1823 DL Alkmaar
directie@dekkerautogroep.nl
088-1800300

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Dekkerautogroep verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten.
 • Het versturen van nieuwsbrieven.
 • Het versturen van onderhoud en service reminders.
 • Het versturen van klantentevredenheid enquête.
 • Het versturen van dringende service actie.
 • Het versturen van aanbiedingen.
 • Het onderhouden van contact ten behoeve van onderhoud, reparatie of levering.
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten.
 • Bovag waarschuwingsysteem Elena of DWS (Document Verificatie Systeem) bij autoverhuur, leenauto en demonstratie ritten.

Voor de bovenstaande doelstelling kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon en/of e-mailadres.
 • Kopie identiteitsbewijs, paspoort en/of rijbewijs

Dekkerautogroep neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dekkerautogroep tussen zit.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van derde partijen voor dealer management systeem, processystemen, autoregistratie, pechhulp service, nieuwsbrieven, aanbiedingen, onderhoud en service reminders, klantentevredenheid enquête, autoverzekering , autolease, auto financiering, bandenhotel, branche organisaties, salaris administratie en arbodienst.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Dekkerautogroep bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Dekkerautogroep gebruikt functionele, Google Analytics en marketing cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

De Google Analytics cookies gebruiken wij om onze website te verbeteren. Met Google is hiervoor een bewerkersovereenkomst is afgesloten. We verwerken de gegevens anoniem en delen deze niet met Google. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag op onze site bijhouden (marketing cookies) zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De geplaatste analytische cookies en marketing cookies worden automatisch na maximaal 24 maanden verwijderd.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Bescherming Persoonsgegevens Protocol
 • Geheimhoudingsverklaring bij alle medewerkers
 • Alleen geautoriseerde medewerkers mogen bij bepaalde werkzaamheden bijzondere persoonsgegevens verwerken volgens vastgestelde procedure.
 • Persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers met up-to-date beveiligingsoftware met een beveiligde back-up.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via klantencontact@dekkerautogroep.nl.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

U kunt een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klantencontact@dekkerautogroep.nl.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Mei 2018, versie 1.0

Voor klanten die producten of diensten afnemen van een Ford dealer, Ford reparateur en/ of Ford Nederland B.V. geldt deze aanvullende privacyverklaring.